Oficiálny dodávateľ CBsoft, s.r.o. ®

CBsoft 2017 78

Spoločnosť CBsoft, s. r. o. sa už viac ako 12 rokov zaoberá:

  • Konzultačnou činnosťou v oblasti informačnej bezpečnosti a to najmä spracovaním bezpečnostných projektov a auditov systémov riadenia informačnej bezpečnosti.
  • Bezpečnosťou serverov a internetových aplikácií, zabezpečovaním ich kontinuálnej prevádzky.
  • Implementáciou internetových aplikácií webový stránok, e-shopov a platobných brán.
  • Pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí doma a v zahraničí.

Konzultačná činnosť v oblasti informačnej bezpečnosti

  • Spracovanie bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov, konzultačná činnosť a školenia.
  • Spracovanie bezpečnostných projektov informačnej bezpečnosti štátnej správy a samosprávy podľa zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy.
  • Bezpečnostné audity podľa opatrení Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky. Naša spoločnosť je uvedená na zozname kvalifikovaných audítorov (www odkaz).
  • Spracovanie bezpečnostných projektov informačnej bezpečnosti organizácií podľa štandardov STN ISO/IEC 27001.

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur