Zákon o športe: Nové zmeny upravia procesy pri dopingovom porušení

logo sada 6 kopiaOkrem prípravy úplne nového zákona o športe, aktuálny zákon (pre veľkú časť športového hnutia aj napriek trom novelizáciím stále nevyhovujúci) bude

opätovne novelizovaný. Od januára vstúpi do platnosti novela, ktorá sa okrem iného dotkne aj antidopingových opatrení.

Rozšírenie práv športovcov, zriadenie nezávislých komisií a kvalifikovaní členovia komisií, ktorí rozhodujú pri porušení dopingových pravidiel. Toto by mali byť najvýraznejšie zmeny v oblasti antidopingu v zákone o športe, ktorý čakajú výrazné úpravy.

 

Keďže od januára 2021 vstúpi do platnosti nový kódex Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), krajiny by mali prispôsobiť svoju legislatívu zmenám, ktoré tento kódex zahŕňa. „Novelizovaný zákon bude reflektovať na požiadavku delegovania právomoci prerokovať porušenia antidopingových pravidiel športovcov inštitucionálne a operačne nezávislými orgánmi, konkrétne novovytvoreným panelom na prerokovanie porušení antidopingových pravidiel v prvom a druhom stupni,“ vysvetľuje právnik Miroslav Chlípala, ktorý je špecialistom v oblasti športového práva.

V praxi to znamená, že komisia, ktorá bude rozhodovať o porušení antidopingových pravidiel - na prvom a druhom stupni - bude nezávislá od zväzu aj národnej antidopingovej agentúry. V porovnaní so súčasnosťou dôjde k odčleneniu komisií od športových organizácií. Členovia komisie budú odborníci z oblasti práva, prírodných vied, medicíny, farmácie a športových vied. Zvýši sa tým odborná úroveň komisií a najmä sa zjednotí rozhodovací proces, čo oceňujú najmä športovci. Konanie komisie by malo byť navyše verejné, rovnako ako aj výberové konanie na členov tejto komisie, čím bude zabezpečená transparentnosť.

Športové zväzy zmenu vítajú
Na nutnosť novelizácie zákona o športe upozorňovali zväzy, ale aj samotní športovci pomerne dlhú dobu. Najväčšia kritika smerovala na právomoc a súčasne aj povinnosť prerokovať porušenia antidopingových pravidiel. Po novom to bude maťv kompetencii spomínaná nezávislá komisia.

Na úprave poslaneckej novely zákona o športe sa spolupodieľa aj bývalý volejbalový reprezentant Richard Nemec. „Domnievam sa, že navrhovaná zmena bude vítaná v celej športovej obci a bude viesť k primeraným a spravodlivým postihom za porušenie antidopingových pravidiel, ktoré nebudú viesť k vylúčeniu športovca zo spoločnosti, ale naopak k náprave jeho nešportového správania,“ hovorí v súčasnosti poslanec NR SR.

Keďže značná časť zmien sa týka zosúladenia našej legislatívy s novým medzinárodným kódexom WADA, pri tvorbe návrhov boli aj zástupcovia Antidopingovej agentúry SR (SADA). „Disponujeme kvalitnými odborníkmi z prostredia práva a antidopingu, preto sme poskytli naše skúsenosti, vedomosti a informácie. Legislatívna úprava antidopingu v SR je kľúčová z pohľadu súladu antidopingových pravidiel na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni,“ hovorí riaditeľka SADA Žaneta Csáderová. 

Právo na spravodlivý proces 
Novelizovaný zákon o športe sa bude detailnejšie zaoberať aj samotnou ochranou športovca.
Nový Svetový antidopingový kódex totiž dáva dôraz na spravodlivý a rýchly proces pre každého, kto sa previnil proti antidopingovým pravidlám. Rovnako ako v prípade civilných súdov, ak sa športovec rozhodne spolupracovať alebo pomôže odhaliť distribútorov zakázaných látok, bude to poľahčujúca okolnosť. Výsledkom môže byť zníženie trestu.

Dôraz na vzdelávanie športovcov
Rovnako dôležité ako testovanie sa v dnešnej dobe stáva aj vzdelávanie. Podľa zákona budú zväzy priamo zodpovedné za vzdelávanie svojich športovcov na všetkých úrovniach. Mladí športovci sa väčšinou stretli s témou antidopingu až na prvej dopingovej kontrole. Keďže možnosti ako získať zakázané látky a suplementy sú čoraz jednoduchšie, vzdelávanie je mimoriadne dôležité,” hovorí Žaneta Csáderová.

Novelizácia zákona o športe zahŕňa

  • Odlúčenie disciplinárnych komisií od zväzov a športových organizácií
  • Právo na spravodlivý a rýchly proces
  • Nezávislosť a transparentosť konania pri porušení pravidiel
  • Ochrana informátorov: odrádzanie od oznámenia dopingu alebo pomsta za oznámenie dopingu príslušnému orgánu

 

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur